De europeiske etiske regler for franchising

Disse etiske reglene er utarbeidet av European Franchise Federation
De nasjonale franchiseforeningene har innarbeidet i sine vedtekter at deres medlemmer
skal følge disse etiske reglene.

1. Definisjon av franchising
Franchising er et system for markedsføring av varer og/eller tjenester og/eller teknologi, som baseres på et nært og løpende samarbeid mellom bedrifter som er juridisk og økonomisk atskilt og uavhengige av franchisegiveren og dennes individuelle franchisetakere, hvor franchisegiveren gir franchisetakeren en rettighet og forpliktelse til å følge franchisegiverens konsept for virksomheten. Denne rettighet berettiger og forplikter franchisetaker til, i bytte mot en direkte eller indirekte avgift, å bruke franchisegiverens varenavn og/eller varemerke og/eller servicemerke, knowhow, forretningsmetoder, tekniske metoder, prosedyresystemer og andre industrielle og/eller intellektuelle rettigheter som eies av franchisegiver, med støtte av løpende overføring av kommersiell og teknisk bistand innen rammen av de betingelser angitt mellom partene for dette formål i franchiseavtalen.

Med «knowhow» menes en samling av ikke patentbeskyttet praktisk informasjon som er resultatet av franchisegiverens erfaring og utprøving, og som er hemmelig, substansiell og identifisert.

Med hemmelig menes den foreliggende knowhow i sin helhet, eller den eksakte utforming og sammensetning av disse deler, er ikke allment kjent eller lett tilgjengelig; dette skal ikke tolkes med den begrensede betydning at hver eneste bestanddel av denne knowhow er fullstendig ukjent eller tilgjengelig utenfor franchisegiverens virksomhet.

Med substansiell menes den foreliggende knowhow inkluderer informasjon som er av betydning for salg av varer og/eller tilbud av tjenester til sluttbrukeren og spesielt presentasjonen av varer for salg, håndtering av varer i forbindelse med tilbud av tjenester, metoder for kundebehandling samt administrativ og finansiell forvaltning; foreliggende knowhow skal være anvendelig/til nytte for franchisetakeren, ved tidspunkt for inngåelse av avtale gjennom å gjøre det mulig å forbedre franchisetakerens konkurransesituasjon, spesielt gjennom å kunne forbedre franchisetakerens prestasjoner, eller gjennom hjelp til å tre inn i et nytt marked. Med identifisert menes den foreliggende knowhow beskrives på en tilstrekkelig omfattende måte, som gjør det mulig å bekrefte at den oppfyller kriteriene for hemmelig og substansiell. Beskrivelsen av den foreliggende knowhow kan enten tas inn i franchiseavtalen eller i et spesielt dokument, eller skrives ned i annen passende form.

2. Veiledende retningslinjer

2.1 Franchisegiveren er den som startet franchisesystemet, bestående av denne og dens individuelle franchisetakere, hvor franchisegiver er den langsiktige beskytter.

2.2 Franchisegiverens forpliktelser
Franchisegiveren skal

 • ha drevet et forretningskonsept med fremgang en rimelig tid og med minst én pilotenhet før man etablerer et franchisenettverk
 • eie eller ha den lovlige retten til å bruke alle systemets varemerker og andre karakteristiske særpreg
 • gi franchisetaker en introduksjonsopplæring samt løpende kommersiell og/eller teknisk bistand under avtalens varighet

2.3 Franchisetakerens forpliktelser
Franchisetakeren skal

 • bruke sine krefter etter beste evne til å fremme virksomhetens vekst, opprettholdelse av systemets felles identitet og franchisenettverkets anseende
 • gi franchisegiveren verifiserbare operasjonelle data for å gjøre det lettere å fastsette prestasjonsnivå og økonomiske resultater nødvendig for en effektiv driftsmessig veiledning, og gi franchisegiveren og/eller dennes representanter adgang til franchisetakerens lokaler og bøker på begjæring av franchisegiver, innen rimelig tid ikke for tredje part avsløre noe av den knowhow som franchisegiver har besørget, være seg under avtaletidens gyldighet eller senere

2.4 Partenes løpende forpliktelser
Begge parter skal utøve rettferdighet i det forretningsmessige samarbeidet. Franchisegiveren skal informere franchisetakeren skriftlig om hvert kontraktsbrudd, og der det er passende, gi rimelig tid til å rette feilen behandle klagemål, reklamasjoner og tvister med åpenhet og
god vilje, gjennom ærlig og direkte kommunikasjon og forhandlinger

3. Rekruttering, annonsering og informasjon

3.1 Annonsering for rekruttering av franchisetakere får ikke inneholde tvetydige eller villedende påstander.

3.2 Alt materiell som brukes for å rekruttere franchisetakere, som inneholder direkte eller indirekte henvisninger til mulige fremtidige resultater, beløp eller fortjeneste som franchisetakeren kan forvente,
skal være objektive og mulig å verifisere.

3.3 For at en blivende franchisetaker skal kunne inngå en bindende avtale med nødvendig informasjon må vedkommende innen rimelig tid innen avtalen skrives under, ha hatt til gjennomgang korrekt skriftlig og all relevant informasjon om forholdet mellom partene samt en kopi av disse etiske reglene.

3.4 Om franchisegiver pålegger en franchisetakerkandidat å bruke en innledende avtale, skal følgende prinsipper gjelde: før en innledende
avtale skrives under, bør franchisetakerkandidaten motta skriftlig informasjon om kontraktens hensikt og om enhver erstatning som
franchisegiveren kan kreve for å dekke sine kostnader under og i tilknytning til den innledende avtale; om det skrives franchiseavtale,
skal en slik erstatning betales tilbake av franchisegiveren eller motregnes eventuell rettighetsavgift; innledende avtale skal definere
betingelser og inkludere en paragraf om avslutning av avtalen; franchisegiveren kan pålegge ikke-konkurranse og konfidensialitetsklausuler for å beskytte sin knowhow og identitet.

4. Valg av franchisetaker
Franchisegiveren bør velge og godkjenne som franchisetakere bare de som, etter rimelig undersøkelse, synes å ha de nødvendige ferdigheter,
utdannelse, personlige egenskaper og økonomiske ressurser som kreves for å drive den franchisevirksomheten.

5. Franchiseavtalen

5.1 Franchiseavtalen skal følge nasjonal lov, europeisk lov, disse etiske regler og nasjonale tillegg til disse.

5.2 Avtalen skal reflektere franchisenettverkets medlemmers interesse for å beskytte franchisegiverens industrielle og intellektuelle rettigheter,
og opprettholdelse av systemets felles identitet og franchisenettverkets anseelse. Alle avtaler og tilhørende overenskomster
vedrørende franchisen skal være oversatt av en autorisert oversetter til det offisielle språk der franchisetakeren er etablert. Undertegnede
avtaler skal umiddelbart overleveres til franchisetakeren.

5.3 Franchiseavtalen skal i klartekst angi partenes forpliktelser ogansvar og alle andre betingelser som regulerer forholdet partene
imellom.

5.4 Grunnleggende minimumsbetingelser vedrørende innhold i franchiseavtalen skal være følgende:

 • franchisegiverens rettigheter;
 • franchisetakerens rettigheter;
 • de varer og/eller tjenester som franchisetakeren skal motta;
 • franchisegiverens forpliktelser;
 • franchisetakerens forpliktelser;
 • franchisetakerens betalingsvilkår;
 • avtalens gyldighetstid, som bør være tilstrekkelig lang for å gi franchisetakeren mulighet til avskrivning av den investering somer spesifikk for franchisen;
 • vilkår for fornyelse av avtalen
 • vilkår for salg eller overføring av franchisen og franchisegiverens mulige forkjøpsrett;
 • vilkår for franchisetakerens bruk av franchisegiverens kjennetegn, varemerker, butikkutstyr, logo eller andre tegn for identifisering; franchisegiverens rett til å tilpasse systemet til nye eller endrede metoder;
 • vilkår for oppsigelse av avtalen;
 • vilkår for umiddelbar tilbakelevering av all materiell og immateriell eiendom til franchisegiveren eller annen eier ved opphør av avtalen.

6. De etiske regler og master-franchisesystem
Disse etiske regler skal anvendes til regulering av forhold mellom franchisegivere og franchisetakere og på tilsvarende måte mellom
master-franchisetaker og dennes ulike franchisetakere. De skal ikkegjelde mellom franchisegiveren og dennes master-franchisetaker.