Hva er franchise?

Definisjon av franchise

Franchise er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter.

Med et helhetlig forretningskonsept mener vi at eieren av konseptet har identifisert og dokumentert konkrete elementer som skaper fornøyde kunder. Med fornøyde kunder mener vi kunder som kjøper produktet eller tjenesten på ny og anbefaler det til andre.

Et franchisekonsept etableres ved et avtalefestet, tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver eier, utvikler, tester og dokumenterer et komplett forretningskonsept som hun eller han gir en lokal driver, franchisetaker, rett til å etablere og drive.

Franchisegiver er forpliktet til å overføre nødvendig kunnskap og gi løpende støtte til franchisetakeren i avtaleperioden.

.
Siste innlegg

Fordeler med franchise

Fordeler med franchise må ses på både fra franchisegiver side og fra franchisetakers side

1. Franchisegiveren

 • får andre, franchisetakere til å investere i og drive den lokale enheten, reduserer risiko
 • får tilgang til lokale markedskunnskap og kompetanse
 • får samarbeidspartenere som er svært motiverte fodi de driver sin egen virksomhet
 • kan ekspandere raskere pga av investeringsmidler og mennesker
 • kan bygge ut og drive et nettverk av lokale enheter med betydelig mindre adminstrasjon enn ved egeneide

2. Franchisetakeren

 • får muligheten til å starte egen virksomhet uten å være «grunder»
 • et testet og dokumentert konsept og varemerke
 • erfaringer og opplæring
 • løpende støtte og oppfølging
 • tilgang til stordriftgevinster
 • bli en del av et miljø, faglig og sosialt

Ønsker du å fordype deg i franchise anbefales boken Franchise, Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter, Fagbokforlaget 2009.

Ulemper med franchise

Ulemper med franchise må ses på både fra franchisegiver side og fra franchisetakers side

1. Franchisegiveren

 • må utvikle, teste og dokumentere et lønnsomt konsept for den lokale enheten
 • må ha de nødvendige egenskapene for å kunne velge og sette franchisetaker i stand til å etablere og drive konseptet innenfor de definerte rammene
 • må kvalitetssikre franchisekonseptet og driften i alle ledd
 • må være villig til å dele verdiskapningen med franchisetakeren

2. Franchisetakeren

 • må akseptere å etablere og drive innenfor rammene av konseptet
 • må delta i opplæring, trening og nødvendig møteaktivitet
 • bidra med egne ideer og tanker om videreutvikling og drift

Ønsker du å fordype deg i franchise anbefales boken Franchise, Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter, Fagbokforlaget 2009.

Hvem er franchisetaker?

En franchisetaker er en person som gjennom en franchiseavtale får rettighetene til å etablere og/eller drive en lokal enhet av et testet og dokumentert konsept.

Franchisetakeren kan på denne måten starte sin egen lokale virksomhet uten å ha «grunderegenskaper», skape noe selv. Franchisetakeren skal kunne drive sin egen virksomhet med suksess, fordi konseptet tidligere er utprøvd i praktisk drift, dokumentert, og franchisetaker får nødvendig opplæring og løpende støtte.

Franchisetakeren driver vanligvis sin virksomhet i et aksjeselskap. Franchisetaker betaler et engangsbeløp for rettigheten og en løpende avgift av omsetningen til franchisegiver. Franchisetakeren har ansvar for å drive konseptet innenfor de rammene som er dokumenterte.

Franchisegiver er forpliktet til å overføre nødvendig kunnskap til franchisetaker og gi han løpende støtte i avtaleperioden. Avtaleperioden bør være så lang at franchisetaker har rimelig tid til å få igjen sine egne investeringer og muligheter for overskudd. Avtaleperioden er vanligvis 5 år eller lengere.

Hvem er franchisegiver?

En franchisegiver er en person eller en virksomhet som eier og bygger ut sitt konsept i samarbeid med franchisetakere i et franchisesystem.

En god franchisegiver forvalter sitt franchisekonsept på en slik måte at det skaper verdier for kunden, franchisetaker og for franchisegiver selv.

Franchisegiver har som eier og forvalter av franchisekonseptet ansvaret for at konseptet skaper fornøyde kunder, identifiserer og overfører de elementer i konseptet som skaper fornøyde kunder, og velger franchisetakere som har de egenskaper som skal til for å kunne skape suksess, samt gjennom opplæring og trening sette franchisetaker i stand til å etablere og/eller drive franchisekonseptet.