Hva kan Effectum bistå sine kunder med?

Bruk av franchisemetoden hører med til virksomhetens strategiske vurdering og beslutning. Effectum kan, på forskjellige måter, bidra til å vurdere franchisemetodens muligheter i din virksomhet, tydeliggjøre de krav som stilles og de konsekvenser dette kan få i dagens situasjon og i fremtiden.
Effectum Franchise Consulting har utviklet et modellsett for etablering, vurdering og drift av franchisesystemer. Modellen er enkel og dokumentert i boken Franchise av Børge Nilssen, Fagbokforlaget.

Studie av gjennomførbarhet

Bruk av franchisemetoden innebærer betydelige konsekvenser for virksomheten og en slik beslutning bør derfor bygges på best mulig grunnlag. Effectum kan gjennomføre en studie av elementene, konseptet – markedet, virksomhetens kompetanse og ressurser, utviklingsbehov, økonomien og strukturen i et potensielt franchisesystem. Dersom studien er positiv, vil den inneholde en plan for gjennomføring og et estimat over nødvendige investeringer og inntekter i en femårs periode. Virksomhetens behov avgjør omfanget av en slik studie. Effectum vil, på grunnlag av behov, utarbeide spesifikt tilbud.

Plan og gjennomføring av franchiseutvikling

En riktig struktur fra starten av er en av de viktigste punkter i utviklingen av et franchisesystem. Feil grunnlag eller beslutning i denne fasen vil i utbyggingen av et franchisesystem multipliseres mange ganger og være tilnærmet umulig å gjøre om. Bruk av franchisemetoden betyr ikke at virksomheten skal gjøre noe annet enn den gjør i dag, forskjellen er at oppgavene skal gjennomføres i samarbeid med personer som etablerer og driver sin egen virksomhet, basert på et veldefinert og dokumentert konsept og system. I hovedsak må dette arbeidet gjøres av virksomheten selv og Effectum bistår etter behov.

Effectum vil, på grunnlag av behov og virksomhets egne ressurser utarbeide spesifikt tilbud.

Dokumentasjon av franchisepakken

Franchisepakken er verktøykassen i et franchisesystem. Innholdet i verktøykassen beskriver på mange måter kompetansen og kunnskapen i et franchisesystem. De verktøy som skal sette franchisetaker i stand til å etablere og drive sin egen franchiseenhet.

Effectum Franchise Consulting har utviklet en effektiv prosess for dokumentasjon av franchisepakken og kan skreddersy prosessen etter kundens egne ressurser.

Videreutvikling av franchisesamarbeidet

Et franchisesamarbeid er et samarbeid ” i evighetens perspektiv” og krever selvfølgelig kontinuerlig videreutvikling. I form av innhold i konseptet, franchisepakken og ikke minst i den daglige kommunikasjon og oppfølging. De fleste franchisesystem har i dag et større eller mindre innslag av egne eide enheter og det er viktig både for konseptet og samarbeidet at dette blir håndtert på en best mulig måte. En stor del av Effectum Franchise Consulting arbeid i dag er på dette området, hvordan få et entydig konsept frem til kundene og ivareta gevinstmulighetene innen stordrift, marked og effektivisering.

Evaluering av eksisterende franchisesystemer, helsesjekk

En del franchisesystemer har vært drevet i mange år og krever fornyelse av flere årsaker. Effectum kan tilby en enkel sjekk som vi kaller helsekontroll. Vi går inn i kjeden og gjør en analyse av funksjonaliteten, effektiviteten og lønnsomheten. Vi sjekker elementene i systemet og avgir en komplett rapport med tiltaksplan. Har franchisesystemet behov for oppgradering kan vi etablere en plan og struktur for dette arbeidet på lik linje med det vi gjør i utviklingsarbeidet.

Konvertering til franchising

Mange virksomheter har behov for å effektivisere sin distribusjon, det være seg filial-, frivillige eller grossiststyrte kjeder, eller importører, grossister og produsenter som selger på tradisjonell måte. For mange kan franchising være en mulighet og Effectum har lang erfaring i denne typer oppgaver. Effectums bistand og rolle må defineres spesielt i disse oppgavene, men bygger i stor grad på studie av gjennomførbarhet og plan for utvikling.

Effectum vil, på grunnlag av behov og virksomhets egne ressurser, utarbeide spesifikt tilbud.

Løpende støttefunksjon franchise

Målsettingen med løpende støttefunksjon er å gi franchisegiver tilgang til vår kompetanse og erfaring med franchiseutvikling og drift, slik at franchisegiver kan videreutvikle og drive sitt franchisesystem på en bedre og mer kontrollert måte.

Regelmessige evalueringsmøter

Regelmessige evalueringsmøter gjennomføres 4 ganger pr. år etter fastlagt møteplan og vil omfatte evaluering og drøfting av alle aktuelle spørsmål knyttet til videreutvikling og drift av franchisesystemet.

Møtene beregnes til å ha en normal varighet på 6 timer, dette tilpasses den aktuelle situasjonen.

I de tilfeller hvor Effetum ikke har deltatt i utviklingen av franchisesystemet vil det avtales en oppstartskostnad knyttet til innlesning av nødvendig informasjon som f.eks. franchiseavtale, håndbøker etc.


Verdien av slike evalueringsmøter blir større dersom Effectum løpende får tilgang til:
 • Oppdateringer av franchiseavtalen
 • Oppdateringer av franchisepakken, aktuelle retningslinjer og rutiner
 • Informasjon som går ut til franchisetakerne og løpende blir informert om eventuelle saker som oppstår

Telefon og mailrespons

Telefon og mailrespons er knyttet til at Effectum er tilgjengelig med 12 timers responstid på mail eller telefon. Aktuelle problemstillinger løses muntlig eller i form av enkle tilbakemeldinger på mail. Problemstillinger som krever ytterligere undersøkelser eller utredninger vil bli avtalt spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Effectum Franchise Consulting kan levere kombinasjon av Regelmessige evalueringsmøter og Telefon og mailrespons.

Utover dette kan Effectum Franchise Consulting bistå med:

 • Foredrag
 • Bedriftstilpassede franchisekurs
 • Franchiseavtaler
 •  Prosjektledelse
 • Management for hire
 • Kurs og opplæring, -åpne og bedriftstilpassede
 • Internasjonal ekspansjon
 • Tvisteløsninger
 • Utvikling av håndbøker