Franchisesamarbeid, 5 hypoteser og påstander!

Franchisesamarbeid, 5 hypoteser og påstander!

I denne artikkelen vil jeg gjenta hypotesene og påstandene. Ca 150 var tilstede på Delseminar A og hadde gleden av å høre og se REMAs bevis.

For at disse påstandene ikke skal stå alene i et for rosenrødt lys, lover jeg i første utgave av Kjedemagasinet 2012 å drøfte de største utfordringene ved franchisedrift.

Hypotese 1: Franchisekonsepter er tydligere

Påstandene:

 • Skaper tydeligere kundeforventninger og leverer bedre. Skal et franchisekonsept nå frem til kundene i den form det var ment må det være formulert og dokumentert tydelig. Både til kundene; hvilke forventninger skapes, og til franchisetaker; hva er det jeg som franchisetaker skal levere for å skape fornøyde kunder som kommer igjen og anbefaler konseptet til andre.
 • Franchisetakeren investerer egne penger i konseptet. En av hovedgrunnene til at franchisekonseptene må være tydelige er markedet mellom franchisegiver og franchisetaker. Franchisetaker investerer egne penger i konseptet og franchisegiver skaper en forventning om at franchisetaker kan gjøre suksess, både økonomisk og arbeidsmessig. Skal franchisetaker kunne tro på dette må konseptet kunne kommuniseres tydelig.
 • Franchisekonseptet er tydelig definert- Tydelighet har bare gjennomslagskraft hvis budskapet er dokumentert på en slik måte at det kan kommuniseres til mange uten å miste formen.
 • Et franchisekonsept har tydelige eiere, franchisegiver som eier og bygger det ut gjennom franchisetaker som tror på konseptet og ønsker å bringe det frem til kunden.
 • Arbeider under et-1-varemerke. Et franchisekonsept har et navn, et varemerke som franchisetakeren og hans ansatte identifiserer seg med.

Hypotese 2: Franchisekonsepter er mer effektive

Påstandene:

 • Konseptet er bygget på dokumenterte 
resultater
  En ansvarlig franchisegiver tester konseptet i praksis, både for egen regning og ved pilotdrift, om det gir de ønskede resultater før han eller hun rekrutterer personer inn i et franchisesamarbeid.
 • Franchisetaker får tilgang til franchisegivers erfaring og kunnskap og blir satt i stand til å etablere og drive.
  Et franchisekonsept er kunnskap om å etablere og drive en lokal franchise med suksess og lønnsomhet. Franchisegiver skal gjennom opplæring og trening sette franchisetaker i stand til å gjøre det.
 • Tydelig arbeidsdeling mellom franchisegiver og franchisetaker
  Et franchisekonsept frigjør franchisetakers tid til å gjøre det han kan best og tjener penger på, å skape fornøyde kunder og gjennom det lønnsomhet.
 • Franchisegiver videreutvikler konseptet
  Franchisegiver må videreutvikle konseptet. Dette gjør han ved å lytte til sine franchisetakere og i kraft av sin egen visjon. Som Steve Jobs uttalte det da han ble spurt om hvilke markedsundersøkelser han hadde gjennomført da han skapte Mac; ”Tror dere Graham Bell gjorde det da han oppfant telefonen?”

Hypotese 3: Franchisekonsepter skaper verdier 
Påstandene:

 • Franchisetaker og franchisegiver passer bedre på sine ressurser. Den som ”eier” pengene passer bedre på dem selv, enn å sette oppgaven bort til andre.
 • Franchisetakeren setter større krav til ressursbruk og effektivitet hos franchisegiverI et franchisekonsept skapes verdiene først når kunden har kjøpt produktet eller tjenesten. (Noe som for øvrig burde huskes i all verdiskapning). Franchisetaker vil naturlig tydelig si fra hvis franchisegiver prøver å etablere systemer eller rutiner som påfører han kostnader som ikke kan måles i verdiskapning.
 • Franchisekonseptet må bygge på både økonomiske og menneskelige verdier. I vårt velutviklede skandinaviske samfunn er det for de fleste ikke nok bare å tjene penger. Et franchisesamarbeid bygger på respekt for begge parter for deres oppgaver, begge parter identifiserer seg med konseptets verdier og kultur og er trygge på at de utfører verdifullt arbeid.

Hypotese 4: Franchisekonseptet skaper mer tilfredse samarbeidspartnere

Påstandene:

 • Franchisetaker blir satt i stand til. En småbedriftseier som blir satt i stand til å etablere en lokal virksomhet med suksess og lønnsomhet i et samarbeid med sin franchisegiver vil normalt være fornøyd
 • Franchisetaker og Franchisegiver er jevnbyrdige parter. Franchisegiver og franchisetaker er tydelig på at de stiller krav til hverandre, men at de begge er like viktige

Hypotese 5: Franchisekonsepter skaper mer tilfredse kunder

Påstandene:

 • Franchisetaker, den lokale eier møter kunden i større grad. Dagens kunder vil møte sjefen på gulvet. Franchisetaker er gjennom arbeidsdeling satt i stand til å til å være der hvor kunden er.
 • Franchisetaker har en lengere horisont. En franchisetaker har evighetens perspektiv når han etablerer sin egen lokale enhet. Han vet at han vil bli avslørt av sine kunder hvis han prøver å maksimere kortsiktige gevinster.
 • Kunden er franchisetakers sjef. Franchisetaker han kunden som sjef, det er de som gir han lønn, ikke franchisegiver eller noen andre overordnede.