Franchisetakers lykke?

Franchisetakers lykke?

Vår kollega Greg Nathan lærte oss at de mellom-menneskelige relasjonene var like viktige for gode resultater. Populært sier vi at franchisetakeren må kunne tjene penger og trives med sin lokale franchise i "evighets perspektiv", noen franchiseavtaler er på 20 år.

Tilfredshet henger nøye sammen med lykke. Men hva er så lykke?

Maslow etablerte sin behovspyramide  i 1954, med grunnleggende behov som mat og husly som grunnlag og selvrealisering som målet. For å avstemme Maslows teorier i det virkelige liv gjennomførte Diener, seniorforsker ved Universitetet i Illinois, en undersøkelse med 60.865 deltakere fra 123 land. Disse svarte på seks spørsmål som lå tett opp til Maslows modell. Studien er metodisk undersøkelse av dag-til-dag positive og negative følelser. Den viser at de behovene som er mest knyttet med hverdagens tilfredshet er de mellommenneskelige faktorene, som kjærlighet og respekt. For de fleste relaterer problemene seg til manglende selvfølelse og mangel på frihet. Det er først når vi ser tilbake på kvaliteten i våre liv, at mangelen på  grunnleggende behov blir betydelige faktorer for tilfredsheten.

Faktisk har Maslows teori forledet psykologer til å fokusere på "jeget" over det sosiale i flere tiår, med selvrealisering som høyden av menneskelig motivasjon.

Diener reviderte modellen ved å påpeke at behovet var å finne balansen mellom, på den ene siden jakten på lykke/tilfredshet, og på den andre siden oppfyllelsen av både personlige og sosiale mål. Diener sier; "Maslow fikk rett i at det er universelle menneskelige behov utover de fysiologiske behov som vi alle gjenkjenner. Men det viser seg mennesker er iboende sosiale. Vi blir kalt sosiale dyr nå. "

Dette til ettertanke for alle franchisegivere.