Økonor og Danske Kæder

Økonor og Danske Kæder

Gledelig for konseptet ble at hele Accountors virksomhet i Norge videreføres under varemerket Økonor. Ansvarlig for franchise, Johan-Thomas Hegdahl forteller at Økonor fortsatt skal vokse gjennom franchise og egeneide. Johan-Thomas kommer også med tre gode råd til de som ønsker å kjøpe økonomitjenester;

 1. Ville du ha tatt i mot råd om lønnsomhet fra en som selv ikke tjener penger?
 2. Ville du ha tatt i mot råd om likviditetsstyring fra en som sender regninger etter 60 dager med 30 dagers forfall?
 3. Ville du ha tatt i mot råd om effektivisering fra en som jobber 24 timer i døgnet?

Effectum er stolte av å ha bidratt til Økonors suksess og takknemlige for at vi fortsatt kan lære av våre kunder. Disse rådene kan flere gjøre bruk av. Takk Johan-Thomas!


Danske franchiseforeningen
utvider og omfatter franchisesystemer, franchisegiver og franchisetakere, frivillige kjeder, horisontale, vertikale og kapitalkjeder (filialkjeder) og kaller seg nå Danske Kæder. Franchisemissionær Herbert Giesen oppmuntret i starten av 70 årene til etablering av franchiseforeninger i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Alle foreningene, med unntak av Norges som ble lagt ned i 2000, lever i beste velgående og har stabil aktivitet. Det er spennende at Danske Kæder fortsetter med sertifisering av franchisesystem.

Betingelser vedrørende Danske Kæders certificering af franchisesystemer

Forud for Danske Kæders certificering af en ansøger- eller medlemsvirksomhed foretager vores konsulenter en gennemgang af den franchisekontrakt, der er indleveret til os til brug for certificeringen.

Det sker for at vurdere om kontrakten lever op til vores etiske regler.Da de etiske regler blandt andet bestemmer, at franchisekontrakten desuden skal være i overensstemmelse med national og EU-lovgivning, foretager vi en overordnet bedømmelse af om kontrakten indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen.

Det er alene virksomhedens ansvar at kontrakten overholder lovgivningen. Vores gennemgang kan således kun forventes at opfange og påpege åbenlyse afvigelser fra lovgivningens krav – den indebærer ikke nogen form for garanti for at tilretning rent faktisk sker.

Vores gennemgang har heller ikke til formål at vurdere grammatiske forhold eller om franchisekontrakten i øvrigt er et egnet instrument til brug for indgåelse af et franchiseforhold eller:

 • om kontrakten rent faktisk er taget i anvendelse,
 • om kontrakten og eventuelle bilag eller tillæg og eventuelle manualer/håndbøger er udformet hensigtsmæssigt til formålet,
 • om ansøgeren har retten til at anvende det pågældende systems varemærker og særlige kendetegn mv.,
 • om kontraktmaterialet skaber den for franchising fornødne økonomiske og juridiske uafhængighed mellem parterne,
 • om kontrakten rummer bindinger i relation til prisovervågning, prisindberetninger og/eller kontrolprocedurer svarende til dem, som Konkurrenceankenævnet har underkendt i sin kendelse af 27. oktober 2004 i sag 03-201.492 (”Bestseller-sagen”),
 • om ansøgeren har gennemført drift af en pilotenhed,
 • om eventuelle bilag eller tillæg og eventuelle manualer/håndbøger er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen og/eller de etiske regler,
 • om der foreligger ”disclosure”-regler eller -procedurer eller
 • om eventuelle konkurrenceklausuler, der skal gælde for tiden efter franchisekontraktens ophør, og som ikke skønnes at være åbenbart urimelige, men som heller ikke er udformet strikt i overensstemmelse med konkurrencereglerne, kan forventes at opfylde betingelserne for en fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8.
Hvis ansøgerens eller virksomhedens franchisenetværk har en markedsandel og omsætning, der utvivlsomt er og inden for den nærmeste årrække forventes at forblive mindre end tærskelværdierne i henhold til konkurrencelovens § 7 (de såkaldte bagatelgrænser), vil Danske Kæder ikke tage stilling til om franchisekontrakten vil være i overensstemmelse med lovgivningen og dermed de etiske regler, når og hvis franchisenetværkets markedsandel og omsætning kommer til at overskride tærskelværdierne.

Vores gennemgang og godkendelse af en franchisekontrakt er ikke til hinder for, at virksomheden efterfølgende kan ændre kontrakten. Vi fører ikke tilsyn med ansøgervirksomheders kontrakter.

Hverken Danske Kæder eller vores konsulenter kan påtage sig noget ansvar over for ansøger- eller medlemsvirksomheden med hensyn til lovlighed og anvendelighed af ansøgerens eller medlemmets koncept, kontrakt og eventuelt tilhørende dokumenter.